لیکرت که از سال ۱۹۳۹ مدیریت بخش بررسى‌هاى افکار عمومى را در وزارت کشاورزى امریکا برعهده داشت این طیف را ارائه داد.

ا

این طیف از پنج قسمت مساوى تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادى گویه در اختیار پاسخگو قرار مى‌دهد تا گرایش خود را درباره ی آن مشخص نماید. طیف از گرایش کاملاً موافق تا گرایش کاملاً مخالف کشیده مى‌شود.